Algemene voorwaarden

 
 
 
 

Voor het boeken, huren, bewonen en betalen van onze vakantiewoningen, Valle degli Olivi en Valle delle Querce, gelden de hiernavolgende algemene huurvoorwaarden.

1.      Na de aanvraag van de huurder zal de verhuurder na controle van de beschikbaarheid, prijs en verdere gegevens intern de reservering accorderen. Na deze accordering verstuurt de verhuurder aan de huurder een bevestiging/factuur en is de overeenkomst tussen verhuurder en huurder een feit. De huurder dient een ingevuld boekingsformulier, per E-mail of per post, aan de verhuurder te sturen. Deze overeenkomst is slechts geldig voor de periode zoals op het boekingsformulier is aangegeven. De aanbetaling van 50% van de huurprijs dient 14 dagen na het versturen van de bevestiging/factuur te zijn ontvangen op het rekeningnummer van de verhuurder, bij gebreke waarvan het de verhuurder vrij staat de betreffende huurovereenkomst zonder enige verdere motivering te ontbinden en de betreffende woning aan iemand anders te huur aan te bieden, zulks onverlet het feit dat de (eerste) huurder vanwege deze nalatigheid gehouden is op verzoek van verhuurder tot het betalen aan verhuurder van een schadevergoeding van minimaal 50% van de oorspronkelijke huursom over de periode waarvoor de (potentiële) huurder in het gehuurde wenste te blijven, hierna aan te halen als ‘oorspronkelijke huursom’. De verhuurder stuurt, na ontvangst van alle aanbetalingen, de huurder een routebeschrijving. Het resterende bedrag dient te worden voldaan zoals aangegeven is op de bevestiging/factuur, met inbegrip van de borg op rekening van de verhuurder. De verhuurder/eigenaar kan indien huurder het resterende bedrag niet voldoet de huurder de toegang tot het gehuurde weigeren.

2.      Het staat verhuurder vrij om, vanwege haar motiverende redenen en zonder opgave van redenen te weigeren een huurovereenkomst aan te gaan met een potentiële huurder. Verhuurder doet hiervan onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling aan de potentiële huurder.

3.      De borg dient te worden voldaan zoals de factuur/bevestiging is aangegeven, waarvoor de borg dient te worden betaald tezamen met de restant betaling (zie punt 1). De borgsom wordt gerestitueerd na afloop van de huurperiode als vastgesteld is dat het gehuurde in dezelfde staat is achtergelaten als het werd aangetroffen. Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde en/of delen van de inrichting, wordt een redelijke vergoeding verlangd, zijnde de economische nieuwwaarde van het beschadigde en/of vermiste (roerende of onroerende) zaak. Aan het einde van de huurperiode dient het huis in ordentelijke staat achtergelaten te worden. Eventuele extra eindschoonmaak, zulks ter beoordeling van de eigenaar/verhuurder, is voor rekening van de huurder.

4.      Het verblijf wordt gerekend per volle week. Bij afwijkende huurperiodes kan, indien mogelijk, de prijs aangepast worden. Het huis kan vanaf 16.00 uur betrokken worden, en dient, in verband met de schoonmaak, om uiterlijk 10.00 uur op de laatste dag van de huurperiode verlaten te zijn. Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening gebracht worden.

5.      Annulering kan slechts aangetekend schriftelijk of bij e-mail geschieden. Er is pas sprake van een annulering mits de ontvangst van de annulering door de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder is bevestigd.

  A. Bij annulering tot de 60e dag voor de aankomstdatum, is huurder minimaal 25% van de oorspronkelijke huursom aan verhuurder verschuldigd. Indien verhuurder reeds van huurder een aanbetaling heeft ontvangen zal verhuurder de annuleringskosten, zoveel mogelijk, verrekenen. Een eventueel surplus zal verhuurder restitueren aan huurder.       

  B. Bij annulering minder dan 60 dagen doch eerder dan 30 dagen voor aankomst is huurder 50% van de oorspronkelijke huursom aan verhuurder verschuldigd. Indien verhuurder reeds van huurder een aanbetaling heeft ontvangen zal verhuurder de annuleringskosten, zoveel mogelijk, verrekenen. Een eventueel surplus zal verhuurder restitueren aan huurder.

  C. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst is huurder 100 % van de oorspronkelijke huursom verschuldigd aan verhuurder. Indien verhuurder reeds van huurder een aanbetaling heeft ontvangen zal verhuurder de annuleringskosten, zoveel mogelijk, verrekenen. Een eventueel surplus zal verhuurder restitueren aan huurder.               

6.      De huurder heeft, ongeacht de reden, geen enkel recht op restitutie bij het voortijdig verlaten van het gehuurde.

7.      Betaling van al hetgeen door (potentiële) huurder meer speciaal conform artikelen 1, 3, 4, 5 sub A, 5 sub B, 5 sub C (zijnde schadevergoedingen en/of annuleringskosten), aan de verhuurder verschuldigd is, dient te geschieden binnen veertien dagen nadat verhuurder een factuur aan de (potentiële) huurder toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de (potentiële) huurder een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand zal gelden, te berekenen vanaf de vervaldatum van de verzonden factuur. Indien een opdrachtgever, na bij brief in gebreke te zijn gesteld, nalaat een factuur te voldoen, is verhuurder gerechtigd haar vordering, zonder verdere ingebrekestelling, in handen te stellen van een gerechtsdeurwaarder en/of advocaat. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten ad 15% van het factuurbedrag + b.t.w. (en de verschuldigde rente,) met een minimum van € 34,= ex b.t.w., komen voor rekening van de nalatige (potentiële) huurder; verhuurder is te allen tijde gerechtigd om een aan een huurder verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door verhuurder opeisbare vordering op diezelfde (potentiële) huurder;

8.      De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in of bij het huis achtergelaten zijn, en evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn in de nabijheid van het huis. Verder kan de eigenaar van uw vakantiehuis niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om het huis. Tenslotte wijzen wij huurders erop dat schade aan het vakantiehuis tijdens het verblijf, aan de huurder wordt toegerekend.

9.      Bij de boeking dient het aantal personen opgegeven worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan op boekingsformulier staat vermeld, kan u de toegang tot de woning worden geweigerd en kan de verhuurder een toeslag eisen.

10.   Alle zaken die de goede orde verstoren en tegen uitdrukkelijke wensen van de verhuurder ingaan, zijn verboden. De huurder is in al deze aangelegenheden gehouden de opdrachten van de eigenaar, of beheerder ter plaatse, op te volgen. Geeft de huurder hieraan geen gehoor, dan wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd, zonder dat enige verdere aanzegging door verhuurder noodzakelijk is en zonder dat huurder enige aanspraak op restitutie van het huurbedrag kan maken. De huurder dient zich in het algemeen te gedragen zoals een goede bewoner (huurder) betaamt.

11.   Mochten er onverhoopt klachten zijn tijdens het verblijf in het gehuurde, dient de huurder deze onverwijld te melden aan de verhuurder of aan de beheerder ter plaatse. Er zal dan getracht worden eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Klachten nadat huurder het perceel heeft verlaten kunnen/zullen niet door verhuurder in behandeling genomen worden.

12.   Bij alle geschillen omtrent deze overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse Rechter bevoegd.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf toe!